หน้าหลัก ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สมัครเข้าศึกษา

ปริญญาเอก สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Management Information Systems

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ 2.1 ภาคปกติ

หมวดวิชาบังคับ 50 หน่วยกิต

■ วิชาบังคับ 8 หน่วยกิต

■ วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

■ วิชาเลือกทั่วไป 6 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 50 หน่วยกิต

เวลาเรียน

■ จันทร์ - ศุกร์ เวลาราชการ 09.00 - 16.00 น.

ค่าใช้จ่าย

■ 35,000 บาท/ภาคการศึกษา

ช่วงเวลารับสมัคร

■ เปิดรับสมัครทุกภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา

 

แผน ก แบบ 2.1 ภาคพิเศษ

หมวดวิชาบังคับ 50 หน่วยกิต

■ วิชาบังคับ 8 หน่วยกิต

■ วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

■ วิชาเลือกทั่วไป 6 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 50 หน่วยกิต

เวลาเรียน

■ เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

ค่าใช้จ่าย

■ 100,000 บาท/ภาคการศึกษา

ช่วงเวลารับสมัคร

■ เปิดรับสมัครทุกภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา

ตัวอย่างรายวิชา

หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)

■ 070217101 สถิติขั้นสูงสำหรับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Advanced Statistics for Management Information Systems)

■ 070217102 ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง
(Advanced Research Methodology)

■ 070217103 สัมมนาด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1
(Seminar in Management Information Systems I)

■ 070217104 สัมมนาด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2
(Seminar in Management Information Systems II)

■ 070217002 วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

หมวดวิชาเลือก (Elective Course)

■ 070217201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์กร
(Management Information Systems in Organization)

■ 070217202 หัวข้อพิเศษสำหรับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Special Topics in Management Information Systems)

■ 070217203 เชาว์ปัญญาธุรกิจดิจิทัล
(Digital Business Intelligence)

■ 070217206 การจัดการนวัตกรรม
(Innovation management)

■ 070217207 การเตรียมพร้อมความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ
(Professionalism Preparation for Chief Information Officers)

ช่องทางการติดต่อ

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Facebook

Line