หน้าหลัก ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สมัครเข้าศึกษา

ปริญญาเอก สารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Information and Data Science (International Program)

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ 2.1 ภาคพิเศษ (ภาคค่ำ)

หมวดวิชาบังคับ 42 หน่วยกิต

■ วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต

■ วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

เวลาเรียน

■ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

ค่าใช้จ่าย

■ 75,000 บาท/ภาคการศึกษา

ช่วงเวลารับสมัคร

■ เปิดรับสมัครทุกภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา

ตัวอย่างรายวิชา

หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)

■ 070147814  ระเบียบวิธีการวิจัยขั้นสูง

■ 070147815  อัลกอริทึมสำหรับสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล

หมวดวิชาเลือก (Elective Course)

■ 070147806  การค้นคืนข้อมูลข่าวสารเชิงปรากฎขั้นสูง

■ 070147818  การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

■ 070147824  การคิดนวัตกรรมด้านสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล

■ 070147825  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเครื่องขั้นสูง

ช่องทางการติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Facebook