หน้าหลัก ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สมัครเข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรภาษาไทย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

หลักสูตรนานาชาติ

สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล