หน้าหลัก ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สมัครเข้าศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Informatics for Digital Economy (International Program)

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต

■ กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต

■ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

■ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต

■ กลุ่มวิชากีฬาและสันทนาการ 1 หน่วยกิต

■ กลุ่มวิชาบูรณาการ 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ 89 หน่วยกิต

■ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาการสารสนเทศ 30 หน่วยกิต

■ กลุ่มวิชาวิทยาการสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล 44 หน่วยกิต

■ กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา 15 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต

■ รวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต

เวลาเรียน

■ จันทร์ - ศุกร์ เวลาราชการ 09.00 - 16.00 น.

ค่าใช้จ่าย

■ 45,000 บาท/ภาคการศึกษา

ตัวอย่างรายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

■ 070153104  ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการ

■ 040503001  สถิติในชีวิตประจำวัน

■ 080203906  เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาชีวิต

■ 080303606  การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์

หมวดวิชาเฉพาะ

■ 070153604  ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล

■ 070153608  การวิเคราะห์ข้อมูล

■ 070153704  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประมวลผลแบบเอจสำหรับธุรกิจอัจฉริยะ

■ 070153708  ปัญญาประดิษฐ์

■ 070153803  วิศวกรรมซอฟต์แวร์แบบอไจล์

■ 070153806  ธุรกิจดิจิทัลสำหรับสังคมผู้สูงอายุ