หน้าหลัก ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สมัครเข้าศึกษา

ปริญญาโท สารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Information and Data Science (International Program)

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์) ภาคพิเศษ (ภาคค่ำ)

หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต

■ วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต

■ วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต

■ วิชาเลือกเฉพาะแขนง 9 หน่วยกิต

■ วิชาเลือกทั่วไป 3 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

เวลาเรียน

■ ภาคค่ำ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

ค่าใช้จ่าย

■ 60,000 บาท/ภาคการศึกษา

ช่วงเวลารับสมัคร

■ เปิดรับสมัครทุกภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา

ตัวอย่างรายวิชา

หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)

■ 070125805  ระเบียบวิธีการวิจัย

■ 070125854  การวิเคราะห์ข้อมูล

■ 070125855  การเรียนรู้เครื่องคอมพิวเตอร์

■ 070125870  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเครื่อง

หมวดวิชาเลือก (Elective Course)

■ 070125859  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

■ 070125865  แนวโน้มอุบัติใหม่ด้านสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล

■ 070125868  การออกแบบเชิงคำนวณ

■ 070125869  การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม

ช่องทางการติดต่อ

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Facebook