หน้าหลัก ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สมัครเข้าศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Management Information Systems

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์) ภาคปกติ

หมวดวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต

■ วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต

■ วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

■ วิชาเลือก 6 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

เวลาเรียน

■ จันทร์ - ศุกร์ เวลาราชการ 09.00 - 16.00 น.

ค่าใช้จ่าย

■ 19,000 บาท/ภาคการศึกษา

ช่วงเวลารับสมัคร

■ เปิดรับสมัครทุกภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา

 

แผน ข (ค้นคว้าอิสระ) ภาคพิเศษ

หมวดวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต

■ วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต

■ การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต

■ วิชาเลือก 12 หน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

เวลาเรียน

■ ภาคค่ำ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น.

■ ภาคเสาร์-อาทิตย์: เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

ค่าใช้จ่าย

■ 45,000 บาท/ภาคการศึกษา

ช่วงเวลารับสมัคร

■ เปิดรับสมัครทุกภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา

ตัวอย่างรายวิชา

หมวดวิชาบังคับ (Required Courses)

■ 070215101 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Statistics and Research Methodology for Management Information Systems)

■ 070215102 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
(Strategic Information Systems)

■ 070215103 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Project Management)

■ 070215104 การวางแผนทรัพยากรองค์กร
(Enterprise Resource Planning)

■ 070215105 เศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy)

■ 070215106 ธุรกิจอัจฉริยะและวิทยาการวิเคราะห์
(Business Analytics and Business Intelligence)

หมวดวิชาเลือก (Elective Course)

■ 070215201 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
(Customer Relationship Management)

■ 070215203 โลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(Logistics and Supply Chain Management)

■ 070215204 การบริหารด้านการเงินสำหรับธุรกิจเชิงดิจิทัล
(Financial Management for Digital Business)

■ 070215208 การเตรียมความพร้อมในการจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพ
(Information Technology Management Professionalism Preparation)

■ 070215209 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับธุรกิจ
(Business Design Thinking Process)

■ 070215210 เทคโนโลยีทางการเงิน
(Fintech)

■ 070215211 สตาร์ตอัปนวัตกรรมดิจิทัล
(Digital Innovation Startup)

■ 070215212 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับงานธุรกิจ
(Digital Technology for Business)

■ 070215213 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการทำเหมืองข้อมูล
(Big Data Analytics and Data Mining)

■ 070215303 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการบริหารความมั่นคงสารสนเทศ
(Cyber Security and Information Assurance Management)

■ 070215305 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับธุรกิจดิจิทัล
(Internet of Things for Digital Business)

■ 070215307 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับธุรกิจดิจิทัล
(Selected Topics in Management of Information Systems for Digital Business)

ช่องทางการติดต่อ

ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Facebook

Line