International Programs

International Programs

ทำไมถึงควรสมัครเรียนที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้รับการก่อตั้งขึ้นมากว่า 24 ปี ปัจจุบันมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วมากกว่า 2,500 คน เรามีบริบทของการให้การศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อต่อยอดความรู้และทักษะให้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของเราพร้อมที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมไอทีได้อย่างมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านการทำวิจัย เพื่อต่อยอดการทำงานในสายอาจารย์ หรือสายนักวิจัยอีกด้วย นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ของคณะที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และระบบ e-Faculty ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

admispro-content-1

หลักสูตรที่เปิดสอน

International Programs

Bachelor of Science Program in Informatics for Digital Economy

Master of Science Program in Information and Data Science

Doctor of Philosophy Program in Information and Data Science

admispro-content-2

คณาอาจารย์และความเชี่ยวชาญ

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

admispro-content-3

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา (โดยประมาณ)

Master of Science Program in Information and Data Science (International Program)

แผน ก (วิทยานิพนธ์) – 60,000 บาท ต่อภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ นอกเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์) 18.00 - 21.00 น.

Doctor of Philosophy Program in Information and Data Science (International Program)

ภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์) 18.00 - 21.00 น. – 75,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

admispro-content-4

สถานที่เรียน

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

admispro-content-5

ช่วงเวลาเปิดภาคเรียน

ภาคการศึกษาที่ 1

Master of Science Program in Information and Data Science (International Program)

Doctor of Philosophy Program in Information and Data Science (International Program)

ภาคการศึกษาที่ 2

Master of Science Program in Information and Data Science (International Program)

Doctor of Philosophy Program in Information and Data Science (International Program)

admispro-content-6

สมัครเรียน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชั้น 12 อาคารนวมินทรชินี

สมัครออนไลน์

admispro-content-7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม