ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
ติดต่อ-สอบถาม ข้อมูล
หน้าหลัก / เกี่ยวกับคณะ / ติดต่อ-สอบถาม ข้อมูล
ข้อมูลการติดต่อ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 3, 4, 5, 6, 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
02-555-2000 ต่อ 2701
02-555-2000 ต่อ 2704
02-555-2000 ต่อ 2714
Facebook
Line
Email
Website
สำนักงานคณบดี
อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 6
02-555-2000 ต่อ 2727
02-555-2000 ต่อ 2709
Website
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 3
02-555-2000 ต่อ 2728
Facebook
Line
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 7
02-555-2000 ต่อ 2730
02-555-2000 ต่อ 2722
Facebook
Line
Website
ภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 5
02-555-2000 ต่อ 2726
Facebook
Line
แผนที่การเดินทาง
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.