ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
เจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับคณะ / บุคลากร / เจ้าหน้าที่
งานบริหารและธุรการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นักวิชาการศึกษา
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
พนักงานบริการ
 
งานคลังและพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นักวิชาการพัสดุ
 
นักวิชาการพัสดุ
 
งานนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
งานบริการการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
 
นักวิชาการศึกษา
 
นักวิชาการศึกษา
 
นักวิเทศสัมพันธ์
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
งานสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
งานวิจัยและพัฒนา
นักวิชาการศึกษา
 
งานกิจการนักศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.