ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
ข่าวทั่วไป
หน้าหลัก / ข่าวทั่วไป
เรื่อง วันที่โพสต์
SCB TechX ขอประชาสัมพันธ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน Webinar DevOps Frontier Next-Level Microservices, Platforms, and K8s Governance พร้อมกันในวันที่ 6 สิงหาคมนี้ 16 ก.ค. 2567 15:10:30 น.
กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 10 ก.ค. 2567 14:59:56 น.
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ Grammarly แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 5 ก.ค. 2567 15:24:13 น.
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024) 3 ก.ค. 2567 15:21:39 น.
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2025 (I - New Gen Award 2025) 25 มิ.ย. 2567 14:13:01 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง (Direct Admission) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (ช่วงที่ 2) 17 มิ.ย. 2567 17:15:06 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้ประกอบกิจการร้านถ่ายเอกสาร อุปกรณ์การเรียนการสอน และสินค้าบริการ ณ บริเวณ ชั้น 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) 17 มิ.ย. 2567 13:36:00 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง (Direct Admission) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (ช่วงที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2567 13 มิ.ย. 2567 15:49:37 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุนการศึกษา ทุนตรีศูลย์ศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 11 มิ.ย. 2567 16:01:00 น.
เรื่อง การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 5 มิ.ย. 2567 16:02:23 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง (Direct Admission) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (ช่วงที่ 1) 4 มิ.ย. 2567 15:27:18 น.
ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (S-MDNS) ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2566 4 มิ.ย. 2567 14:39:02 น.
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM 4 มิ.ย. 2567 11:36:12 น.
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KMUTNB WALK-RUN 2024 ครั้งที่ 7 30 พ.ค. 2567 16:29:36 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง (Direct Admission) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (ช่วงที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2567 (ช่วงที่ 1) 30 พ.ค. 2567 11:45:41 น.
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชา S-MITT ภาคเรียนที่ 2-2566 29 พ.ค. 2567 16:39:51 น.
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชา S-MMIST ภาคเรียนที่ 2-2566 29 พ.ค. 2567 14:49:13 น.
ประกาศรายชื่อหลักสูตร สาขาวิชาที่สามารถกู้ยืม กยศ. ได้ ประจำปีการศึกษา 2567 29 พ.ค. 2567 08:39:38 น.
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 29 พ.ค. 2567 08:15:17 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการการคัดเลือกผ่านระบบกลาง Admission หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2567 28 พ.ค. 2567 11:31:06 น.
ขอแจ้งปิดระบบสารสนเทศเนื่องจากมีการดับกระแสไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์ มจพ. (วันที่ 31 พ.ค. 2567 - 4 มิ.ย. 2567) 28 พ.ค. 2567 08:43:17 น.
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบผ่านประมวลความรู้ข้อเขียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2566 23 พ.ค. 2567 15:02:52 น.
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ช่วงที่ 6) 23 พ.ค. 2567 13:26:18 น.
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2566 (S-MMIST) แผน ข 21 พ.ค. 2567 13:32:41 น.
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบประมวลความรู้(ปากเปล่า) ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2566 (S-MITT) แผน ข 20 พ.ค. 2567 15:38:22 น.
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบผ่านประมวลความรู้(ข้อเขียน) ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2566 (S-MITT) แผน ข 20 พ.ค. 2567 15:33:24 น.
ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เดิมวันเสาร์ที่ 1 มิ.ย. 2567 เปลี่ยนแปลงเป็น วันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 2567) 20 พ.ค. 2567 13:41:32 น.
ผลการคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาเรียนดีระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2567 17 พ.ค. 2567 15:54:43 น.
ขอประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 13 พ.ค. 2567 16:10:11 น.
แจ้งผลคะแนน Graduate English II ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 9 พ.ค. 2567 14:33:52 น.
แนวทางปฏิบัติการให้นักศึกษามุสลิมหยุดเรียนเพื่อไปประกอบศาสนกิจ 2 พ.ค. 2567 13:27:42 น.
Announcement on Criteria and selection methods for academic excellence student scholarship of Faculty of Information Technology and Digital Innovation for semester 1-2024 1 พ.ค. 2567 10:20:38 น.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง (เฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) ประจำปีการศึกษา 2567 (ช่วงที่ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล(หลักสูตรนานาชาติ) 22 เม.ย. 2567 08:18:11 น.
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกประสบการ์ณวิชาชีพ (professional Trainee) สำหรับเด็กจบใหม่ หรือผู้เริ่มต้นทำงาน 17 เม.ย. 2567 08:56:05 น.
ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุน (MKCF) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 11 เม.ย. 2567 11:02:50 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (จำนวน 3 หลักสูตร) 5 เม.ย. 2567 17:28:49 น.
ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงิน กยศ. ที่ มจพ. ประจำปีการศึกษา 2567 4 เม.ย. 2567 08:37:30 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง (เฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) ประจำปีการศึกษา 2567 (ช่วงที่ 2) 2 เม.ย. 2567 17:12:22 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RI2C 2024 1 เม.ย. 2567 15:18:10 น.
ประกาศ ตัดโควต้ากระดาษ ในภาคเรียนที่ 2 - 2566 1 เม.ย. 2567 11:39:08 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 25 มี.ค. 2567 09:23:03 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกำหนดชั่วโมงจิตอาสา ปีการศึกษา 2567 22 มี.ค. 2567 13:38:03 น.
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 14 มี.ค. 2567 13:56:58 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการ GSPA NIDA - Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 4 12 มี.ค. 2567 10:00:44 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ ณ บริเวณใต้อาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 8 มี.ค. 2567 09:48:33 น.
I-BIT Final Exam schedule semester 2-2024 1 มี.ค. 2567 18:25:47 น.
ตารางสอบปลายภาค คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย) 27 ก.พ. 2567 15:39:01 น.
ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้น 27 ก.พ. 2567 15:01:46 น.
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 6 ก.พ. 2567 09:23:54 น.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567 (ช่วงที่ 1) 22 ม.ค. 2567 15:46:23 น.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าฝึกงานโครงการทุนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 22 ม.ค. 2567 10:56:46 น.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการโควตานักศึกษาเรียนดี ประจำปีการศึกษาที่ 2567 (ช่วงที่ 2) 22 ม.ค. 2567 10:51:42 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษาที่ 2567 (ช่วงที่ 1) 19 ม.ค. 2567 08:19:57 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตานักศึกษาเรียนดี ประจำปีการศึกษาที่ 2567 (ช่วงที่ 2) 16 ม.ค. 2567 09:08:15 น.
I-BIT Midterm Exam Timetable Semester 2-2023 3 ม.ค. 2567 10:04:34 น.
ตารางสอบกลางภาค คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย) 2 ม.ค. 2567 10:15:16 น.
แจ้งกำหนดวันนำนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2566 2 ม.ค. 2567 08:55:08 น.
การรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 28 ธ.ค. 2566 11:27:33 น.
แจ้งผลคะแนน Graduate English I ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อาจารย์ พงษ์ศักดิ์ ศักดิ์ดา 14 ธ.ค. 2566 10:09:03 น.
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท S-MDNS ภาคการศึกษาที่ 1-2566 9 ธ.ค. 2566 08:27:18 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแก่นักศึกษาเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 2024 International Capstone Design Project for Smart Mobility (ICDP) 8 ธ.ค. 2566 16:33:12 น.
แจ้งผลคะแนน Graduate English I ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อาจารย์ อรัชพร เพ็ญศิริ 6 ธ.ค. 2566 11:37:39 น.
ผลการคัดเลือกการให้ทุนการศึกษาเรียนดีระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 29 พ.ย. 2566 16:01:01 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 โครงการโควตานักศึกษาเรียนดี ช่วงที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 29 พ.ย. 2566 15:55:54 น.
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รุ่นที่ 19 24 พ.ย. 2566 15:58:14 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตานักศึกษาเรียนดี ประจำปีการศึกษาที่ 2567 (ช่วงที่ 1) 23 พ.ย. 2566 10:24:49 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 9 23 พ.ย. 2566 08:43:51 น.
แจ้งผลคะแนน Graduate English I ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อาจารย์ ดร.อริยาธรณ์  ฟองไพบูลย์ 22 พ.ย. 2566 09:44:28 น.
ประกาศ ตัดโควต้ากระดาษ ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 13 พ.ย. 2566 14:19:15 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนเต็มจำนวนประเทศฟินแลนด์และอิตาลี รุ่น 30 ปี 2024-2025 9 พ.ย. 2566 15:35:44 น.
บัณฑิตวิทยาลัย จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 1 พ.ย. 2566 09:40:00 น.
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม TCS Code Vita ครั้งที่ 11 25 ต.ค. 2566 16:30:57 น.
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการ Sakura Exchange Program in Science ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 25 ต.ค. 2566 16:13:08 น.
กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 24 ต.ค. 2566 11:23:40 น.
ขอความอนุเคราะห์เข้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Campus Challenge 2023 โดยโตโยต้า ถนนสีขาว 19 ต.ค. 2566 14:26:39 น.
Welcome Delegates from University of Applied Sciences Technikum Wien, Austria 18 ต.ค. 2566 15:34:32 น.
ตารางรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 9 ต.ค. 2566 09:45:05 น.
ประกาศ เรื่อง ให้นักเรียนนักศึกษาไปแสดงตนขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ประจำปี 2566 7 ต.ค. 2566 15:55:13 น.
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 27 ก.ย. 2566 15:43:03 น.
ตารางสอบปลายภาค คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย) 25 ก.ย. 2566 10:31:06 น.
โครงการทุนสนับสนุนโครงงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะ ประจำปี 2566 19 ก.ย. 2566 16:26:47 น.
โครงการบรรยาย เรื่อง แนะนำการสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18 ก.ย. 2566 08:53:24 น.
ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา DDNS ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2566 7 ก.ย. 2566 15:28:48 น.
ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ Japan-East Asia Network for Students and Youth 5 ก.ย. 2566 14:48:14 น.
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 4 ก.ย. 2566 10:21:21 น.
การประกวดคลิปวิดีโอ นวัตกรรมรักษ์โลกในอุตสาหกรรมขนส่ง ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 120,000 บาท 24 ส.ค. 2566 10:30:49 น.
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบผ่านวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ข้อเขียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2566 DDNS 23 ส.ค. 2566 09:39:21 น.
ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ โครงการนักศึกษาฝึกงาน ปตท. รอบสหกิจ ประจำปี 2567 18 ส.ค. 2566 11:33:15 น.
ตารางสอบกลางภาค คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย) 25 ก.ค. 2566 13:54:16 น.
ตราสัญลักษณ์ (LOGO) KMUTNB65th ในวาระเข้าสู่ 65 ปี มจพ. 12 ก.ค. 2566 16:00:26 น.
กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 11 ก.ค. 2566 09:45:31 น.
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดชิงรางวัลนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประกันภัย ประจำปี 2566 (OIC InsurTech Award 2023) 10 ก.ค. 2566 10:11:22 น.
กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 6 ก.ค. 2566 15:19:23 น.
มหาวิทยาลัยไซปรัส มีความประสงค์จะพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของไทย 29 มิ.ย. 2566 09:34:59 น.
การจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการระดับภูมิภาค ภายใต้กรอบความร่วมมือ Regional Cooperative Agreement (RCA) 29 มิ.ย. 2566 09:33:38 น.
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีการศึกษา 2566  21 มิ.ย. 2566 08:43:14 น.
ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ เรื่อง วิถีความสำเร็จของการสร้างธุรกิจที่ต้องรู้ตัวและวัดได้ 20 มิ.ย. 2566 17:26:06 น.
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายและบัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษา ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainability Outcomes Survey 20 มิ.ย. 2566 16:50:00 น.
I-BIT Orientation Day 2023 13 มิ.ย. 2566 15:51:01 น.
Academic excellence student scholarship of ITD for semester 1-2023 13 มิ.ย. 2566 14:17:57 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 8 มิ.ย. 2566 09:10:44 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ TCAS รอบที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566 6 มิ.ย. 2566 12:13:30 น.
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Walk Rally LIBKMUTNB 6 มิ.ย. 2566 10:28:11 น.
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2-2565 (S-MDNS) 6 มิ.ย. 2566 08:58:54 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ TCAS รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 2 มิ.ย. 2566 14:39:34 น.
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (S-MITT) ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2565 1 มิ.ย. 2566 15:54:00 น.
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่สอบ ต.148 จ.บริหารงานทั่วไป 30 พ.ค. 2566 11:01:35 น.
ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา 29 พ.ค. 2566 15:32:46 น.
ตารางให้บริการตรวจรักษาตามอาการโดยแพทย์ 29 พ.ค. 2566 14:51:00 น.
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ปริญญาโท แผน ข ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2565 (S-MDNS) 24 พ.ค. 2566 13:18:56 น.
กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 23 พ.ค. 2566 09:12:44 น.
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ปริญญาโท แผน ข ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2565 22 พ.ค. 2566 16:37:53 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง ช่วงที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 21 พ.ค. 2566 13:40:20 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ช่วงที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2566 (I-BIT) 10 พ.ค. 2566 15:52:30 น.
แจ้งผลคะแนน Graduate English II ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 อาจารย์ ดร.ภูวดล คงทวี 10 พ.ค. 2566 15:36:08 น.
แจ้งผลคะแนน Graduate English II ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 อ.ดวงตา ใจเพชร 10 พ.ค. 2566 15:31:27 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน A-Level ประจำปีการศึกษา 2566 (I-BIT) 25 เม.ย. 2566 14:52:01 น.
ประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอเกี่ยวกับ Sustainable Development Goal 12 เม.ย. 2566 09:08:02 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ช่วงที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566 (I-BIT) 11 เม.ย. 2566 15:45:01 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ช่วงที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566 (I-BIT) 4 เม.ย. 2566 16:29:41 น.
ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอขอรับผู้เชี่ยวชาญเกาหลีใต้ KOICA WFK-TPC 4 เม.ย. 2566 13:28:57 น.
ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษ พษ 153 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 16 มี.ค. 2566 19:26:34 น.
ประกาศ ITD เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานพิเศษ พษ 153 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วัน เวลา สถานที่สอบ 10 มี.ค. 2566 14:37:32 น.
ประชาสัมพันธ์ Aalen International Program 9 มี.ค. 2566 13:40:27 น.
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 8 มี.ค. 2566 14:55:35 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT-TPAT ประจำปีการศึกษา 2566 8 มี.ค. 2566 09:55:13 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการ KMUTNB Project Day 7 มี.ค. 2566 08:56:33 น.
I-BIT Final Exam semester 2 2022 schedule 3 มี.ค. 2566 14:09:06 น.
ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 3 มี.ค. 2566 13:55:20 น.
 ทุนการศึกษา “HOPE SCHOLARSHIP” ปี 4  3 มี.ค. 2566 13:46:42 น.
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาความก้าวหน้างานวิจัยแบบเปิดสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 มี.ค. 2566 18:01:04 น.
ขอเชิญชวนส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน การนำเสนอโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 TESA Senior Project Developer Pitch Competition 2023 และเข้าร่วมประกวดการจำลองสร้างรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ (CARLA Contest 2023) 2 มี.ค. 2566 14:36:50 น.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ คืนมนุษย์สู่เหย้า เพื่อเฝ้าเมือง พัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนของประเทศ มี รักเหนือรัก ในระดับ ศีล 5 ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 28 ก.พ. 2566 11:30:30 น.
ประชาสัมพันธ์ การให้บริการประกันอุบัติเหตุ และตารางการให้บริการของแพทย์-จิตแพทย์ 28 ก.พ. 2566 10:47:49 น.
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ECE plus in the UK 28 ก.พ. 2566 10:26:38 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมอบรมโปรแกรมการดูแลสุขภาพใจนักศึกษา 27 ก.พ. 2566 11:10:02 น.
รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 18 ก.พ. 2566 09:12:40 น.
ประกาศ ผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พษ 153 14 ก.พ. 2566 17:09:53 น.
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 2565 หัวข้อเรื่อง การวางแผนการเงินแบบ GEN Z 14 ก.พ. 2566 14:24:37 น.
ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ ASEA-UNINET Virtual Workshop 2023 13 ก.พ. 2566 09:21:56 น.
การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 11 ก.พ. 2566 09:53:25 น.
ประกาศ ITD เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบ 10 ก.พ. 2566 18:25:48 น.
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 8 ก.พ. 2566 10:20:37 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566 (ช่วงที่ 1) 31 ม.ค. 2566 13:15:17 น.
การตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 31 ม.ค. 2566 09:26:08 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตานักศึกษาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566 (ช่วงที่ 2) 28 ม.ค. 2566 09:39:47 น.
งานวันสหกิจศึกษา  CWIE Day KMUTNB 26 ม.ค. 2566 11:06:55 น.
โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 26 ม.ค. 2566 10:11:30 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566 (ช่วงที่ 1)  26 ม.ค. 2566 09:51:12 น.
รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 25 ม.ค. 2566 16:25:29 น.
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบผ่านวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) (DDNS, S-DDNS) 25 ม.ค. 2566 09:40:49 น.
ตารางสอบกลางภาค I-BIT เทอม 2 2565 ล่าสุด 23 ม.ค. 2566 14:52:08 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตานักศึกษาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2566 (ช่วง 2) 20 ม.ค. 2566 13:24:32 น.
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 19 ม.ค. 2566 11:35:12 น.
ประชาสัมพันธ์การจัดทำข้อเสนอโครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีงบประมาณ 2566 19 ม.ค. 2566 11:34:21 น.
ตารางสอบกลางภาค I-BIT เทอม 2 2565 16 ม.ค. 2566 11:11:05 น.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน โครงการ Fast-Track 2023 10 ม.ค. 2566 09:22:32 น.
ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 6 ม.ค. 2566 10:18:24 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการนัดพบแหล่งงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 (Engineering KMUTNB Super Hi-Tech Job Fair 2023) 20 ธ.ค. 2565 16:17:29 น.
ประชาสัมพันธ์คู่มือการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 20 ธ.ค. 2565 14:52:38 น.
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Discovery Deloitte Day - Open House 2023 20 ธ.ค. 2565 12:00:04 น.
แจ้งผลคะแนน Graduate English II ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 9 ธ.ค. 2565 15:54:25 น.
แจ้งผลคะแนน Graduate English I ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อาจารย์ ดร.กานต์ชนก วรรธนะสิน) 9 ธ.ค. 2565 15:42:36 น.
กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 9 ธ.ค. 2565 09:43:01 น.
แจ้งผลคะแนน Graduate English I ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อาจารย์ ดร.โปรดปราณ ชลสาคร) 6 ธ.ค. 2565 13:32:30 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2566 1 ธ.ค. 2565 16:19:04 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รุ่นที่ 18 23 พ.ย. 2565 09:18:50 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตานักศึกษาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566 (ช่วงที่ 1) (I-BIT) 22 พ.ย. 2565 09:22:11 น.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2023-2024 2 พ.ย. 2565 16:26:30 น.
กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาปัจจุบัน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 1 พ.ย. 2565 13:23:44 น.
I-BIT Final Examination Semester 1 Academic Year 2022 Schedule 19 ต.ค. 2565 11:34:44 น.
ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 18 ต.ค. 2565 10:56:39 น.
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 12 ต.ค. 2565 11:52:07 น.
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 10 ต.ค. 2565 15:36:52 น.
ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 30 ก.ย. 2565 18:30:51 น.
ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล ต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี 2565 โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน 30 ก.ย. 2565 17:08:18 น.
ขอเรียนเชิญคณะอาจารย์และนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมฟังเสวนาโดยนิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย และ room แบบหมู่คณะ 23 ก.ย. 2565 15:33:52 น.
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร TQA for Education Sector 22 ก.ย. 2565 09:28:06 น.
เชิญชวนเข้าร่วมงาน BYOND MOBILE 2022 ณ สามย่านมิตรทาวน์ 16 ก.ย. 2565 12:05:01 น.
โครงการบรรยายส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแหล่งทุนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12 ก.ย. 2565 16:23:14 น.
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (DMIS) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 2 ก.ย. 2565 13:44:11 น.
ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 2 ก.ย. 2565 13:31:08 น.
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันประกวดคลิปสั้น 31 ส.ค. 2565 15:39:13 น.
เรียนเชิญเสนอชื่อนิสิตนักศึกษา ที่มีผลงาน senior project ยอดเยี่ยม เพื่อรับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2022 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 31 ส.ค. 2565 15:15:26 น.
ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนร่วมทำแบบสอบถาม 31 ส.ค. 2565 12:11:53 น.
ขอแจ้งปิดระบบสารสนเทศเนื่องจากมีการดับกระแสไฟฟ้าทั้งมหาวิทยาลัย 23 ส.ค. 2565 18:16:41 น.
ประกาศภาควิชา ITM เรื่อง ผลสอบวัดคุณสมบัติข้อเขียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1-2565  DMIST (แก้ไขสถานที่สอบ) 22 ส.ค. 2565 16:21:21 น.
ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 11 ส.ค. 2565 09:32:52 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ (เกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2565 6 ส.ค. 2565 09:25:16 น.
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาการส่งเสริมความร่วมมือกับแคว้น Novosibirsk ประเทศรัสเซีย 5 ส.ค. 2565 16:04:10 น.
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาส่งเสริมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Fa Eastern Federal University (FEFU) ประเทศรัสเซีย 5 ส.ค. 2565 16:01:56 น.
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2022 3 ส.ค. 2565 09:08:39 น.
โครงการ เล่าประสบการณ์งานคลาวด์ระดับโลก จากงาน OpenInfra Summit Berlin 2022 25 ก.ค. 2565 17:16:25 น.
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน Graduate English I,II ภาคเรียนที่ 1/2565  22 ก.ค. 2565 10:04:22 น.
ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เดินทางมามจพ. ด้วยวิธีการเข้าประตูหลังมหาวิทยาลัย  โปรดเตรียมแอพหมอพร้อมและล็อกอินเพื่อทำการเช็คอิน 21 ก.ค. 2565 13:44:52 น.
เปิดจองที่นั่งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Graduate English I, II ภาคเรียนที่ 1/2565 8 ก.ค. 2565 13:39:15 น.
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 6 ก.ค. 2565 15:07:20 น.
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 6 ก.ค. 2565 15:05:40 น.
ขอประชาสัมพันธ์โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทางด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ก.ค. 2565 14:56:00 น.
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 6 ก.ค. 2565 12:02:31 น.
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (S-MITT) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 6 ก.ค. 2565 12:01:43 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 6 ก.ค. 2565 09:08:18 น.
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ประจำภาคการศึกษา 2/2564 29 มิ.ย. 2565 14:07:21 น.
การเปิดรับข้อเสนอคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2566 23 มิ.ย. 2565 15:45:07 น.
การรับสมัครและรายงานตัวเรียนวิชาทหาร 21 มิ.ย. 2565 19:50:28 น.
ขอแจ้งงดให้บริการและติดต่อประสานงาน (กองกิจการนักศึกษา) 21 มิ.ย. 2565 19:07:38 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 (I-BIT) 10 มิ.ย. 2565 20:34:42 น.
ประกาศ ตัดโควต้ากระดาษ ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 10 มิ.ย. 2565 15:04:14 น.
กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565     8 มิ.ย. 2565 14:33:49 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา I-BIT 8 มิ.ย. 2565 09:21:40 น.
International Summer School Manipal University Jaipur (ISSMUJ) 2022 1 มิ.ย. 2565 10:06:18 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ TCAS รอบที่ 3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2565 (I-BIT) 30 พ.ค. 2565 16:03:28 น.
โครงการ “Open-Source Cloud Ecosystem เทรนด์ทางเลือกที่คุณมองไม่เห็น” 27 พ.ค. 2565 09:34:36 น.
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา Digital Government Summit 2022 ในรูปแบบออนไลน์ 27 พ.ค. 2565 09:04:03 น.
เรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการการแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณและเน็ตเวิร์กขึ้นเป็นปีที่ 10 24 พ.ค. 2565 18:03:28 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 (ช่วงที่ 3) (I-BIT) 23 พ.ค. 2565 16:08:01 น.
แจ้งผลคะแนน Graduate English II ภาคเรียนที่ 2/2564 23 พ.ค. 2565 14:58:38 น.
แจ้งผลคะแนน Graduate English I ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 23 พ.ค. 2565 14:53:47 น.
เรียนเชิญเสนอชื่อนิสิต/นักศึกษา ที่มีผลงาน Senior project ยอดเยี่ยม เพื่อรับรางวัล Young Rising  Stars of Science Award 2022 ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 18 พ.ค. 2565 11:41:18 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษาที่ 2565 (ช่วงที่ 3) 12 พ.ค. 2565 15:27:07 น.
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 11 พ.ค. 2565 11:34:55 น.
โครงการอบรม นักศึกษาจบใหม่ หรือ Graduate Trainee 9 พ.ค. 2565 08:59:33 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2565 (I-BIT) 28 เม.ย. 2565 13:48:55 น.
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ 25 เม.ย. 2565 10:47:17 น.
ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 25 เม.ย. 2565 10:16:22 น.
ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 25 เม.ย. 2565 10:15:31 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการ JTS Young Blood Stertup และ Sandbox 25 เม.ย. 2565 09:17:20 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 (ช่วงที่ 2) (I-BIT) 21 เม.ย. 2565 13:47:18 น.
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (I-DIT) 20 เม.ย. 2565 09:59:14 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (K-StEP Test) 19 เม.ย. 2565 14:53:51 น.
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 18 เม.ย. 2565 14:13:44 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เม.ย. 2565 12:13:54 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เม.ย. 2565 12:12:55 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เม.ย. 2565 12:12:11 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เม.ย. 2565 12:11:09 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เม.ย. 2565 12:09:09 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 เม.ย. 2565 12:08:11 น.
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับความร่วมมืออาสาสมัครเกาหลีสาขาภาษาเกาหลี ประจำปี 2565 8 เม.ย. 2565 14:28:58 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 (ช่วงที่ 2) (I-BIT) 8 เม.ย. 2565 12:41:10 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2565 09:38:07 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2565 09:36:29 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองก่อสร้างและวัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2565 09:35:05 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝารองนั่งสุขภัณฑ์ จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2565 09:33:56 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ Kimsoft JRT Compact 2 ชั้น ความยาว 300 เมตร จำนวน 36 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2565 09:33:24 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝารองนั่งสุขภัณฑ์ จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2565 09:30:35 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายโฆษณาไวนิล จำนวน 6 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2565 09:29:37 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำของที่ระลึกกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 216 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2565 09:28:33 น.
ขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมโครงการอบรม 29 มี.ค. 2565 08:54:55 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการนัดพบแหล่งงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ออนไลน์ ประจำปี 2565 (Engineering KMUTNB Virtual Job Fair 2022) 28 มี.ค. 2565 16:35:15 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการประกาศคุณงามความดี 24 มี.ค. 2565 09:57:27 น.
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 22 มี.ค. 2565 09:46:39 น.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการ SHARE Peer Multiplier Training Dissemination Projects 22 มี.ค. 2565 09:31:47 น.
ขอเชิญส่งโครงการเข้าร่วมประกวดในโครงการจิตอาสา GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม ประจำปี 2565 21 มี.ค. 2565 08:49:57 น.
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (S-DITT, DITT) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 18 มี.ค. 2565 15:06:21 น.
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 65 ชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ 14 มี.ค. 2565 16:07:51 น.
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2564 14 มี.ค. 2565 14:56:01 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของที่ระลึกแก้วน้ำเก็บความร้อน-ความเย็น จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 2565 16:24:34 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำรอง SanDisk Extreme Pro ขนาด 1 TB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 2565 16:24:06 น.
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามความร่วมมือ GC-KMUTNB และ Tokyo City University ประเทศญี่ปุ่น 24 ก.พ. 2565 09:17:48 น.
โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา (Global English School) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 9 ก.พ. 2565 11:54:39 น.
มาตรการการใช้สนามกีฬาในร่ม และสนามกีฬากลางแจ้ง ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 3) 7 ก.พ. 2565 16:23:40 น.
ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 2 ก.พ. 2565 10:33:52 น.
ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 2 ก.พ. 2565 10:33:15 น.
ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท แผน ข ภาคการศึกษาที่ 1/2564 1 ก.พ. 2565 17:36:27 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 (ช่วงที่ 1) (I-BIT) 31 ม.ค. 2565 13:47:46 น.
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ. ประจำปี 2565 (รูปแบบออนไลน์) 31 ม.ค. 2565 10:34:02 น.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับรางวัล 8th Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2022 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 18 มี.ค. 2565) 27 ม.ค. 2565 19:24:50 น.
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้ Participation Programme ประจำปี 2022-2023 จากหน่วยงาน UNESCO 27 ม.ค. 2565 19:23:04 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตานักศึกษาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 (ช่วงที่ 2) (I-BIT) 25 ม.ค. 2565 13:41:46 น.
ประชาสัมพันธ์นักศึกษา มจพ. สามารถตรวจสอบรายชื่อการเข้ารับวัคซีน วัคซีน Pz เข็มที่ 2 หรือเข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น) 25 ม.ค. 2565 10:57:26 น.
ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 25 ม.ค. 2565 10:04:09 น.
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Bernd Rode Award ภายใต้หน่วยงาน ASEA-UNINET และมีความประสงค์ขอแจ้งให้ทราบถึงวันปิดรับสมัคร ในวันที่ 1 มี.ค. 2565 24 ม.ค. 2565 09:38:08 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 (ช่วงที่ 1) (I-BIT) 20 ม.ค. 2565 13:24:43 น.
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพี่เลี้ยง "โครงการค่ายผู้นำเยาวชนสร้างชาติ" รุ่น 11 19 ม.ค. 2565 11:06:21 น.
ประชาสัมพันธ์สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ขอปรับเปลี่ยนวันเวลาในการเปิดให้บริการ ระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2565 17 ม.ค. 2565 08:42:44 น.
ขอเชิญยื่นข้อเสนอจ้างพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 14 ม.ค. 2565 15:31:59 น.
กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 14 ม.ค. 2565 10:49:41 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตานักศึกษาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 (ช่วงที่ 2) (I-BIT) 14 ม.ค. 2565 09:13:57 น.
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบผ่านประมวลความรู้ข้อเขียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 12 ม.ค. 2565 12:09:06 น.
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน KMUTNB Virtual Walk & Run Challenge 2022 12 ม.ค. 2565 11:34:58 น.
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2564 (เกณฑ์ทหาร เมษายน 2565) 10 ม.ค. 2565 09:02:12 น.
เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ Link Campus Cabling & Networking 2022 7 ม.ค. 2565 15:21:38 น.
ประชาสัมพันธ์ย้ายห้องทำการชั่วคราว เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่ ภายในอาคาร 40 ปี มจพ. 6 ม.ค. 2565 08:39:49 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการวันสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ. 29 ธ.ค. 2564 11:54:59 น.
ประชาสัมพันธ์  ขอเชิญนักศึกษา มจพ. แจ้งความประส่งขอรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 หรือเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) 27 ธ.ค. 2564 16:03:00 น.
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน Graduate English I,II ภาคเรียนที่ 2/2564 27 ธ.ค. 2564 11:07:01 น.
ประกาศ มจพ. เรื่องแนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 23 ธ.ค. 2564 09:19:22 น.
การรับสมัครผลงานเพื่อเข้าประกวดการจัดทำภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์ เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย" 22 ธ.ค. 2564 11:35:29 น.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการโควตานักศึกษาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 (ช่วงที่ 1) (I-BIT) 21 ธ.ค. 2564 16:00:15 น.
จองที่นั่งเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Graduate English I, II ภาคเรียนที่ 2/2564 16 ธ.ค. 2564 14:32:11 น.
ประกาศแนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 16 ธ.ค. 2564 10:43:40 น.
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันฉีดวัคซีน AZ เข็มที่ 2  13 ธ.ค. 2564 13:12:05 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการโควตานักศึกษาเรียนดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 (ช่วงที่ 1) (I-BIT) 13 ธ.ค. 2564 10:17:53 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2564 9 ธ.ค. 2564 15:26:26 น.
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ กองกิจการนักศึกษา มจพ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 7 ธ.ค. 2564 09:07:25 น.
กิจกรรม KMUTNB Virtual Walk & Run Challenge 2022 ที่ใดก็ได้ 7 ธ.ค. 2564 08:44:18 น.
กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 3 ธ.ค. 2564 15:52:52 น.
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมออนไลน์ Webinar ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศฝรั่งเศส 1 ธ.ค. 2564 14:23:27 น.
ขยายการรับบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 1 ธ.ค. 2564 10:30:57 น.
การลงทะเบียนฉีดวัคซีน 1 ธ.ค. 2564 09:16:12 น.
ประชาสัมพันธ์การเข้ารับวัคซีน Pz เข็มที่ 2 30 พ.ย. 2564 15:35:31 น.
แจ้งผลคะแนน Graduate English II ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 30 พ.ย. 2564 11:48:38 น.
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SP-KMUTNB Cultural Exchange Party 23 พ.ย. 2564 12:58:13 น.
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กำหนดฉีดวัคซีน Pz เข็มที่ 2 (สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับเข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564) 18 พ.ย. 2564 16:46:28 น.
แจ้งผลคะแนน Graduate English I ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 16 พ.ย. 2564 11:08:53 น.
ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้สนามกีฬาในร่ม และสนามกีฬากลางแจ้ง ปีการศึกษา 2564 16 พ.ย. 2564 10:26:23 น.
ขอแสดงความยินดีกับ นศ. ป.ตรี ปีที่ 3 หลักสูตร I-BIT คณะ ITD มจพ. ที่ชนะเข้ารอบสุดท้าย ในการแข่งขัน The 9th ASEAN Competition Conference ของการประกวด The AANZFTA Competition Law Essay Contest 12 พ.ย. 2564 10:43:45 น.
ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2565 12 พ.ย. 2564 09:26:14 น.
ตารางรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคการศึกษาที่ 1/2564 9 พ.ย. 2564 11:24:00 น.
การงดให้บริการสถานที่ กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ. 1 พ.ย. 2564 15:03:49 น.
ขอสำรวจนักศึกษา มจพ. ที่มีความประสงค์ เข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 เพื่อขอรับวัคซีน จาก ศูนย์ฉีดวัคซีนสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1 พ.ย. 2564 14:54:34 น.
ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 31 ต.ค. 2564 09:54:19 น.
ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 31 ต.ค. 2564 09:52:53 น.
การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2564 (เกณฑ์ทหาร เดือนเมษายน พ.ศ. 2565) 29 ต.ค. 2564 16:53:00 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา มหาวิทยาลัย Chung-Ang University ประเทศเกาหลี 29 ต.ค. 2564 13:01:10 น.
ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัล Study UK Alumni Awards 26 ต.ค. 2564 14:28:51 น.
ประกาศ คณะ ITD เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินช่วยเหลือนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รอบ 3) 25 ต.ค. 2564 17:53:50 น.
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 19 ต.ค. 2564 12:35:38 น.
ITD GREEN OFFICE - แนวทางการดำเนินงาน การใช้พลังงานและทรัพยากรของคณะ 18 ต.ค. 2564 19:16:44 น.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนระดับ ปวส. ถึงระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ภายใต้โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 7 18 ต.ค. 2564 11:24:33 น.
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและตุรกี 6 ต.ค. 2564 10:07:32 น.
ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 4 ต.ค. 2564 12:10:53 น.
ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 4 ต.ค. 2564 12:09:25 น.
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินช่วยเหลือนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบ 2 28 ก.ย. 2564 14:47:56 น.
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 28 ก.ย. 2564 10:01:58 น.
การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา โครงการพิเศษ ที่ขอผ่อนผันการชำระค่าเทอม (นศ. รหัส 59-63 และ นศ. ใหม่ รหัส 64) ที่ได้ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ช่วง 1-3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 16 ก.ย. 2564 11:42:25 น.
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินช่วยเหลือนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 1 15 ก.ย. 2564 17:32:30 น.
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) ภาควิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ประจำภาคการศึกษาที่ 2-2563 20 ก.ค. 2564 14:26:51 น.
นักศึกษาคณะ ITD ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อขอรับการฉีดวัคซีน สำหรับนักศึกษา มจพ.ได้ที่นี่ 12 ก.ค. 2564 13:04:45 น.
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ข้อเขียนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 23 มิ.ย. 2564 15:58:01 น.
ประกาศผลการสอบสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 23 มิ.ย. 2564 08:45:38 น.
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.