ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RI2C 2024

ตามที่สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินโครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2024) ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยอยู่ระหว่างการเปิดรับบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย นั้น

            ในการนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RI2C 2024 ไปยังประชาคมวิจัยได้อย่างทั่วถึง สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอความอนุเคราะห์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ในการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RI2C 2024 (www.ri2c-kmutnb.com) บนเว็บไซต์ WikiCFP (http://www.wikicfp.com/cfp/) รวมถึงช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่นๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ ดร.ชนิกา ชื่นแสงจันทร์ โทร. 1514 หรืออีเมล chaniga.c@stri.kmutnb.ac.th เป็นผู้ประสานงานในการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RI2C 2024 ขอขอบพระคุณยิ่ง

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
1 เม.ย. 2567 15:18:10 น.
โพสต์ข่าวโดย: กชพรรณ / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.